Obchodní podmínky

BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & SERVICES BISS, s.r.o. (dále jen BISS, s.r.o. nebo zhotovitel),
Sídlo: Bartoňova 932, 530 12 Pardubice, provozovna: Jaselská 1655, 535 01 Přelouč Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 12939. IČ: 25284746, DIČ: CZ25284746

Všeobecné obchodní a dodací podmínky BISS, s.r.o.. (zhotovitele)
Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi zhotovitelem
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & SERVICES BISS, s.r.o. (dále jen BISS, s.r.o. nebo zhotovitel),

Sídlo: Bartoňova 932, 530 12 Pardubice, provozovna: Jaselská 1655, 535 01 Přelouč a objednatelem jakéhokoliv díla, které souvisí s obchodní činnosti zhotovitele.

Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto podmínky nedílnou součástí každé smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, bez ohledu na to, zda je daná smlouva uzavřena písemně či jiným způsobem (například na podkladě zaslané e-mailové objednávky). VOP jsou k dispozici na stránkách zhotovitele www.biss.cz a odkaz na VOP je součástí obchodní korespondence.

I. Uzavření Smlouvy

1.1  K uzavření smluvního vztahu (dále jen „smlouvy o dílo“) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:
a) podpisem písemné smlouvy o dílo; nebo
b) potvrzením (akceptací) písemné či e-mailové objednávky na zhotovení díla zhotovitelem a to jakoukoli formou (např. faxem, či emailem nebo faktickým zahájením výroby).
1.2 Jakoukoliv změnu smluvního vztahu (smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem lze provést jen na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran, a to v písemné formě, nebo prostřednictvím
faxu či e-mailu.

1.3 Zašle-li zhotovitel objednateli nabídku na zhotovení díla, není odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, přijetím nabídky ve smyslu § 1740
odst. 3 Občanského zákoníku, nebo uzavřením smlouvy o dílo, ale pouze novou nabídkou.
1.4 Vypovědět sjednanou smlouvu o dílo či zrušit objednávku potvrzenou zhotovitelem může objednatel i bez uvedení důvodu, ale pouze před tím, než zhotovitel zahájil práce na realizaci díla.
V případě jakékoliv výpovědi nebo zrušení objednávky před realizací díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli storno poplatek ve výši:

a) 10% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena nejpozději 30 dní před realizací díla,
b) 30% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 29. až 15. dnem před realizací díla,
c) 50% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 14. až 3. dnem před realizací díla,
d) 75% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 2. až 1. dnem před realizací díla,
e) 100% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena v den realizace díla.

Zaplacením storno poplatku není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

II. Zhotovení díla

2.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné podklady pro zhotovení díla v kvalitě použitelné pro jeho řádné zhotovení a ve lhůtách stanovených zhotovitelem. Dále je povinen poskytovat jakoukoliv další nezbytnou součinnost, kterou bude zhotovitel požadovat v souvislosti se specifikací výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů, či při odběrech hotových děl.
2.2 Neposkytne-li objednatel potřebné podklady a součinnost, vyhrazuje si zhotovitel právo nezahájit či pozastavit zhotovování díla až do doby, kdy obdrží požadované podklady či dojde k požadované součinnosti, přičemž v rámci technických a časových možností zhotovitele se přiměřeně prodlužuje (přinejmenším o dobu prodlení objednatele) i termín pro plnění zhotovitele a takovéto prodloužení termínu plnění není prodlením na straně zhotovitele. V takovém případě zařadí zhotovitel objednanou zakázku díla do nejbližšího volného termínu podle kapacitních možností a není odpovědný za prodlení.
2.3 V případě, kdy dojde k nezahájení či pozastavení zhotovování díla z důvodu prodlení na straně
objednatele (zejména včasné nedodání tiskových podkladů) nebo z důvodu dodání chybných
podkladů objednatelem, bude toto nezahájení či pozastavení zhotovování díla v původně zhotovitelem
plánovaném čase považováno za prostoj a objednatel bude za způsobení prostoje povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 50% z dohodnuté ceny díla nevytištěného pro prodlení/
chybné podklady objednatele. Objednatel dále odpovídá za veškerou škodu (včetně nákladů na
právní zastoupení) způsobenou zhotoviteli prostojem z důvodů na straně objednatele a vymáháním
výše uvedené smluvní pokuty.
2.4 Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že požaduje změnu díla z důvodu, že jím dodané podklady
byly chybné, a již byla zahájena příprava vytištění díla podle původních podkladů, popř. část díla již
byla vytištěna, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vedle plné ceny výtisků zhotovených dle
chybných podkladů i ostatní vícenáklady spojené se změnou díla (zejména použitý materiál a náklady
na provoz strojů nutné pro přípravu tisku, jako osvícení tiskových desek, apod.)
2.5 V případě, že objednatel požaduje zhotovení díla na základě podkladů či pokynů, které se ukáží
jako nevhodné, neúplné či nesprávné (byť i dodatečně), je zhotovitel oprávněn, nikoliv však povinen,
objednatele na tuto skutečnost upozornit. V případě, že zhotovitel tuto skutečnost zjistí
a vyzve objednatele k nápravě, je objednatel povinen dodat úplné a správné podklady nejpozději
v termínu určeném zhotovitelem nebo bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele. Trvá-li objednatel
na provedení díla dle původních pokynů či podkladů, nebo nevyjde-li jejich nevhodnost
či nesprávnost najevo ještě před zahájením provádění díla, zhotovitel dílo provede, přičemž ale
neodpovídá za vady díla, prodlení či škody způsobené použitím těchto nevhodných podkladů nebo
pokynů.
2.6 V případě, že se vyskytnou v podkladech nebo při provádění díla zhotovitelem nejasnosti, které
nelze odstranit profesionálními znalostmi zhotovitele, je zhotovitel oprávněn žádat objednatele o
součinnost a potřebná vysvětlení a k tomu poskytnout lhůtu. V případě vzniku sporu o včasné plnění
se započítává tato lhůta ve prospěch termínů pro plnění závazků zhotovitele.
2.7 Objednatel plně odpovídá za obsahovou stránku díla, která vychází z jím dodaných podkladů. Máli dílo vytvořené zhotovitelem obsahovat kopii jakýchkoliv děl chráněných autorským právem, či jiným
právem duševního vlastnictví, je objednatel povinen zabezpečit, že užití těchto děl je oprávněné a že
nedojde k porušení práv třetích osob či zákona. Objednatel prohlašuje, že disponuje platnou licencí
k užití, rozmnožování a rozšiřování autorských a obdobných děl obsažených v podkladech pro tisk.
Zhotovitel není povinen zkoumat a nenese odpovědnost za to, zda obsahová stránka díla je správná
a zda je v souladu s právními předpisy, či nezasahuje do práv třetích osob. Zhotovitel dále nenese
odpovědnost za případné neoprávněné užití ochranných známek, logotypů, copyrightů, či autorských
děl v dodaných podkladech.
2.8 Vyžaduje-li objednatel svoji přítomnost u výjezdu tiskového stroje při tisku díla, musí tuto kutečnost
sdělit písemně zhotoviteli spolu s předáním podkladů pro zhotovení díla s uvedením telefonního
spojení na odpovědného pracovníka. Zhotovitel je povinen informovat tohoto odpovědného
pracovníka o výjezdu tiskového stroje včas, nejméně 2 hodin předem, kdy uvede místo a čas tohoto
výjezdu.
Nedostaví-li se odpovědný pracovník ve stanovenou dobu, tisk bude zahájen i bez jeho přítomnosti.

III. Dodací podmínky

3.1 Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel na způsobu úhrady a přepravy zhotoveného díla, platí,
že přepravu zajišťuje a hradí objednatel. Bude-li přepravu díla zajišťovat zhotovitel, budou náklady
na přepravu přeúčtovány objednateli. Zajišťuje-li dopravu zhotoveného díla zhotovitel, je objednatel
povinen poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné informace pro dodání, zejména přesnou specifikací
místa a jméno osoby, která je dílo jménem objednatele oprávněna převzít. Není-li tato osoba určena,
je zhotovitel oprávněn předat dílo jakémukoliv zaměstnanci objednatele v místě dodání.
3.2 Místo dodání zhotoveného díla je závislé na dohodě smluvních stran ohledně zajištění jeho
přepravy.
Není-li takové dohody, popř. zajišťuje-li přepravu objednatel, je místem dodání provozovna
zhotovitele, nacházející se na adrese Jaselská 1655, 535 01 Přelouč
3.3 Objednatel je povinen dílo převzít, a to s výhradami, nebo bez výhrad. Dokladem o převzetí je
dodací list potvrzený zástupcem či zaměstnancem objednatele nebo potvrzení dopravce o převzetí
díla k přepravě.
3.4 Nezajistí-li objednatel převzetí díla z provozovny zhotovitele (je-li místem plnění) nejpozději
v pracovní den následující po dohodnutém dnu dodání (např. dle sjednaného harmonogramu), je
dodávka splněna uskladněním v prostorách zhotovitele. Dále bude účtováno skladné ve výši 10,- Kč
za každou paletu a započatý den skladování díla. V okamžiku uskladnění zboží u zhotovitele přechází
nebezpečí škody na zboží na objednatele. V případě, že objednatel neodebere zhotovené dílo nebo
jeho část nejpozději do 60-ti dnů ode dne sjednaného dodání, je zhotovitel oprávněn k tomu, aby
vyrobené dílo sám prodal třetí osobě nebo jiným způsobem zlikvidoval. Peněžní prostředky získané
z prodeje budou započteny oproti vyúčtovanému skladnému, případně oproti jiným splatným
závazkům objednatele vůči zhotoviteli, včetně sjednané ceny za provedené dílo.
3.5 V případě, že je zhotovitel objednatelem pověřen dodat dílo do místa plnění mimo provozovnu
zhotovitele a objednatelem nebo osobou zmocněnou objednatelem nebude dílo převzato nebo bude
předání díla jinak zmařeno, uskladní zhotovitel dílo ve své provozovně a ohledně dodání, uskladnění,
přechodu nebezpečí, možnosti prodeje či likvidace a zápočtu platí obdobné ujednání, jako dle
předchozího odstavce. Mimo to bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady marné
dodávky a vzniklou škodu.
3.6 V případě prodlení s dodáním díla z důvodu výhradně na straně zhotovitele, má objednatel nárok
na smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z ceny díla nebo jeho části, se kterou je zhotovitel v prodlení.
Objednatel ale nemá ze stejného důvodu souběžný nárok na náhradu škody.
3.7 Objednatel je povinen vrátit obalový materiál, konkrétně pak europalety a víka k europaletám, na
nichž bylo dílo objednateli dodáno, a to bez zbytečného odkladu poté co bylo objednateli dílo dodáno;
ledaže se zhotovitel s objednatelem domluví v konkrétním případě jinak.
3.8 Nebezpečí škody na věci (díle) přechází na objednatele okamžikem převzetí objednatelem (jeho
zástupcem,
zaměstnancem nebo třetí osobou jím určenou, nebo přítomnou v místě dodání) nebo předáním
zboží prvnímu dopravci objednatele. V případě prodlení s převzetím díla, přechází nebezpečí
škody na věci prvním dnem prodlení, či uskladněním dle odst. 4 tohoto článku.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Zhotovitel po předání díla či jeho jakékoliv dokončené části vystaví řádný daňový doklad – fakturu,
jejíž splatnost činí (není-li mezi stranami sjednáno jinak) 14 dní od vystavení. K ceně díla bude
připočtena
DPH podle aktuálně platné výše.
4.2 Za uhrazenou se faktura nebo zálohová faktura považuje v den připsání příslušné částky na
bankovní
účet zhotovitele, v den přijetí hotovosti do pokladny zhotovitele, nebo den vystavení oboustranně
odsouhlaseného zápočtu.
4.3 Zhotovitel je oprávněn zejména při uzavírání první zakázky s objednatelem vyžadovat zaplacení
přiměřené zálohy před započetím realizace díla.
4.4 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplývající z nebo související se smlouvou o dílo, je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý
den prodlení.
4.5 V případě prodlení s placením je zhotovitel dále oprávněn, aniž by tím porušil jakékoliv ustanovení
smlouvy o dílo, dle své úvahy kdykoliv nezahájit výrobu objednaného díla nebo tuto výrobu úplně
nebo částečně zastavit a/nebo dílo nepředat objednateli, a to až do okamžiku úplného zaplacení
částky, se kterou je objednatel v prodlení. Stejné oprávnění má zhotovitel vůči osobám ovládaným
objednatelem a dílům, které si tyto osoby objednaly. Veškeré lhůty vyplývající pro zhotovitele ze
smlouvy o dílo se automaticky prodlužují, a to v rozsahu odpovídajícímu prodlení objednatele s
placením, vždy však nejméně tak, aby byl zhotovitel s ohledem na jeho technické možnosti a smluvní
povinnosti vůči jiným osobám schopen objednané dílo vyrobit a dodat. Pro vyloučení všech
pochybností se stanovuje, že zhotovitel není zodpovědný za jakoukoliv možnou škodu, která by
objednateli mohla vzniknout na základě nezahájení nebo úplného či částečného zastavení výroby
objednaného díla nebo jeho nepředání objednateli, a to vše v důsledku prodlení objednatele s
placením dle tohoto článku.
4.6 Objednatel není oprávněn provádět jednostranný zápočet jakýchkoliv svých pohledávek vůči
zhotoviteli oproti pohledávkám zhotovitele vůči němu vyplývajícím ze smlouvy o dílo.

V. Kvalita díla, reklamace, odpovědnost za vady

5.1 Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě a provedení, odpovídající dohodnutým
materiálům, technologii zpracování a kvalitě dodaných podkladů. Neodpovídá-li dílo tomuto ujednání
a smlouvě o dílo, má vady. Použití ustanovení § 1916 odst. 1 Občanského zákoníku se pro účely
smlouvy o dílo vylučuje.
5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci.
Objednatel je povinen zajistit prohlídku díla ihned v místě převzetí nebo bezprostředně po okamžiku,
kdy mu bylo umožněno s dílem nakládat. Prohlídkou díla se rozumí zejména kontrola množství,
jakosti, provedení a obalu díla.
5.3 Objednatel je povinen vady písemně vytknout (dále jen „reklamace“) ihned poté, kdy prohlídka
byla nebo měla být provedena, nejpozději však tak, aby reklamace byla doručena zhotoviteli do 7
kalendářních dnů ode dne dodání díla, jinak nároky z vad zanikají. Reklamace musí obsahovat tyto
náležitosti: specifikace vady, rozsah vady, volba způsobu vyřešení či odstranění vady a doložení její
existence zhotoviteli dodáním minimálně 1 % výtisků z celkového dodaného díla, které obsahují
stejnou
reklamovanou vadu. Volbu způsobu odstranění vady nemůže objednatel po odeslání reklamace
měnit bez souhlasu zhotovitele. Při reklamaci vad díla musí být reklamované výtisky díla uloženy až
do vyřízení reklamace odděleně od ostatního díla a bez předchozího souhlasu zhotovitele nesmí
objednatel s těmito výtisky nakládat tak, aby bylo ztíženo či znemožněno přezkoumání reklamované
vady. Pokud o to zhotovitel požádá, je objednatel povinen všechny vadné a reklamované výtisky vrátit
zhotoviteli na posouzení, a to do 7 dnů ode dne doručení takové žádosti.
5.4 Má-li dílo vady, má objednatel nárok na odstranění vady dodáním nových výtisků díla, odstranění
vady opravou již vytištěných výtisků díla (za předpokladu, že oprava je možná a není nepřiměřeně
nákladná), nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel nemá nárok na odstoupení od smlouvy,
leda že by již při zhotovování díla bylo evidentní, že vzhledem k okolnostem nepřipadá pozdější
dodání opravených nebo nových výtisků díla v úvahu a zároveň vadné výtisky jsou zcela nepoužitelné
a tvoří více než 30% z celkového objemu díla. Je-li reklamace vady vyřešena jedním z výše
uvedených způsobů, nemá objednatel souběžný nárok na náhradu škody způsobené reklamovanou
vadou díla.
5.5 Pokud objednatel zvolí v rámci nároků plynoucích z vad díla dodání opravených nebo nových
výtisků díla, budou tyto výtisky dodány za obdobných dodacích podmínek jako původní dílo (zejména
s ohledem na lhůty, způsob a místo dodání).
5.6 Jestliže se ukáže, že vady jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny
nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání nových výtisků, nebo přiměřenou slevu,
oznámí-li to zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel tuto skutečnost oznámí.
Pokud tak neučiní, je volba způsobu řešení reklamace na zhotoviteli.
5.7 Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě po obdržení oprávněné reklamace neodstraní vady díla, nebo
nedodá nové výtisky díla, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla odpovídající
ceně vadných výtisků díla.
5.8 V případě, že skutečné množství dodaných výtisků díla je o maximálně 0,5% menší, než
objednané množství, je objednatel oprávněn požadovat pouze slevu z ceny díla ve výši dohodnuté
ceny nedodaných výtisků díla. Dodání chybějících výtisků díla je přípustné, až v případě, že chybí více
než 0,5% objednaného množství díla.
5.9 Reklamace nemá vliv na povinnost zaplatit celou cenu objednaného díla. Objednatel nemá při
reklamaci právo zadržovat jakoukoli část ceny díla.

VI. Odstoupení a náhrada škody

6.1 Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy o dílo, má dotčená strana právo od smlouvy odstoupit ke
dni, kdy odstoupení bude doručeno druhé smluvní straně a požadovat náhradu škody, která jí tím
vznikla. Porušení smlouvy je podstatné zejména v těchto případech:
a) je-li minimálně 30% díla dodáno se závažnými vadami, které neumožňují jeho použití pro určený
účel, a zároveň není možné tyto vady odstranit, protože již při zhotovování díla bylo evidentní, že
vzhledem k okolnostem nepřipadá pozdější dodání díla bez vad v úvahu;
b) je-li objednatel v prodlení s úhradou dohodnuté ceny díla nebo s předáním podkladů potřebných
pro zhotovení díla o více než 7 dnů, nebo
c) došlo k podstatnému porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, které bylo písemně
vytknuto a k jehož odstranění byla poskytnuta přiměřená lhůta.
6.2 Náhrada škody způsobené porušením smluvních povinností nebo vadou díla se řídí ustanoveními
Občanského zákoníku. Zhotovitel je ovšem povinen hradit objednateli pouze skutečnou škodu, nikoliv
však nepřímé či následné škody a ušlý zisk. V souvislosti s nároky na náhradu škody není objednatel
oprávněn zadržovat jakékoliv platby, které je povinen uhradit zhotoviteli dle jednotlivých smluv
o dílo, či takovéto nároky započítávat na platby za jiné díla zhotovená zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel se zprostí povinnosti plnit závazky ze smluv, jakož i odpovědnosti za škodu v případě,
že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na jeho vůli, či nastaly skutečnosti vylučující jeho odpovědnost. Za mimořádnou,
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku či za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje
mimo jiné: živelná pohroma, stávka, dlouhodobé přerušení dodávek energií, selhání techniky,
epidemie, zásahy orgánů veřejné správy, apod.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní vztahy se řídí českým právem a jeho rámci především Občanským zákoníkem.
7.2 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli jakoukoli změnu identifikačních údajů bez zbytečného
odkladu poté, co změna nastala. Nesplní-li objednatel tuto povinnost, zhotoviteli vzniká právo na
náhradu škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti objednatelem.
7.3 Veškeré informace, které se objednatel dozví, a veškeré dokumenty, které získá v souvislosti se
smlouvou
o dílo, jsou považovány za důvěrné a obchodní tajemství zhotovitele a objednatel je povinen
zachovávat o nich mlčenlivost a nezpřístupnit tyto informace či dokumenty žádné třetí osobě či
veřejnosti, a to ani po ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem. Za porušení této povinnosti
nejsou považovány případy, kdy tyto informace sdělí v rámci plnění své zákonné povinnosti, či je sdělí
osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost zachovávat o nich mlčenlivost.
7.4 Ustanovení § 1799 Občanského zákoníku o neúčinnosti doložek ve smlouvě uzavřené adhezním
způsobem, odkazujících na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy a § 1800 Občanského
zákoníku o neúčinnosti doložek, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, doložek
nesrozumitelných, zvláště nevýhodných nebo odchylujících se od doložek obvyklých pro smluvní
vztah založený touto smlouvou o dílo neuplatní.
7.5 Promlčecí doba se ve smyslu § 630 Občanského zákoníku prodlužuje na dobu patnácti (15) let od
doby, kdy počala poprvé běžet, a to u veškerých práv vyplývajících ze smlouvy o dílo či v souvislosti
s ní.
7.6 Objednatel se vzdává práva domáhat se zrušení smlouvy o dílo soudem dle § 2000 Občanského
zákoníku.
Objednatel se dále tímto vzdává práva namítat neplatnost řádného uzavření smlouvy o dílo.
7.7 Nad rámec výslovných ustanovení smlouvy o dílo nebudou jakákoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi objednatelem a zhotovitelem.
7.8 Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto VOP zdánlivým (nicotným), posoudí
se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy o dílo obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
7.9 Veškeré spory vzniklé z uzavřené smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány
soudy České republiky podle právního řádu České republiky. Místně příslušným pro řešení případných
sporů bude vždy Krajský soud Pardubice.
7.10 Zhotovitel si vyhrazuje právo VOP kdykoliv měnit a doplňovat, přičemž změně VOP jsou účinné
ode dne jejich zveřejnění na webové adrese zhotovitele www.biss.cz.
7.11 Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2015.Direct mailing, newsletter

Zajišťujeme hromadné rozesílání e-mailů Vašim zákazníkům. Od rozesílání jednoduchých textových mailů až po grafické e-maily s osobním sdělením (např.: výpis bodového konta).